Tìm kiếm mã HS


Vui lòng nhập tên mặt hàng của sản phẩm và các bộ phận. Nó phải là một tên chung đại diện cho loại sản phẩm như sách và CD. Về tên mặt hàng mà bạn đã nhập, ứng cử viên mã HS phù hợp sẽ được hiển thị.


kết quả tìm kiếm

Không có
通関のプロがお答えする、初回無料のHSコードの調査も承っております。